Carina Sándors Blogg

Carina Sándors Blogg

Om bloggen

I första hand vänder sig bloggen till de som är intresserade av mina politiska upplevelser och åsikter. Ibland skriver jag även om en del privata händelser, som får fungera som en offentlig dagbok för mina nära och kära.

Barn far illa - ny Fp-rapport

PressmeddelandeSkapad av Carina Sandor 03 maj, 2011 10:04
PRESSMEDDELANDE - från Folkpartiet Liberalerna

ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN TRYGG UPPVÄXT

- En nationell rapport om stärkta rättigheter för omhändertagna barn

Socialstyrelsens senaste statistik, som rör 2009, visar att 17 700 barn och ungdomar upp till 18 år någon gång under året var placerade i samhällets vård. 10 700 var mellan 13-17 år och resterande 7 000 barn upp till 12 år. Omkring 55 procent pojkar och 45 procent flickor. De flesta av dem bor hemma hos en annan familj, i ett familjehem. Omkring 5 000 barn och ungdomar bor på en institution, i ett sk. HVB (hem för vård eller boende.

Forskningen visar att barn som varit placerade i familjehem eller på institution löper kraftiga överrisker för en negativ utveckling på en rad områden jämfört med andra barn. De har högre risk för självmord, att drabbas av psykisk sjukdom och att hamna i missbruk än andra barn. Risken för att de ska bli lågutbildade som vuxna är högre, liksom risken för kriminalitet. Dessa ungdomar blir också tonårsföräldrar i högre utsträckning än tonåringar i allmänhet. Särskilt dystra är framtidsutsikterna för ungdomar som placeras i samhällets vård i tonåren.

Folkpartiets uppfattning är att bl.a. följande åtgärder behöver vidtas för att placerade barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda:

- Auktorisation för att driva HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga.

Vi måste skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och unga. Dagens regler är alldeles för luddiga. Det ska finnas tydliga kvalitetskrav som inte får underskridas, bl.a. ska både föreståndare och personal ha adekvat utbildning. Krav på auktorisation ska ställas på alla HVB, även de som idag verkar med tillstånd från Socialstyrelsen.

- Som kommunpolitiker är kravet om auktorisation efterlängtad. Det känns bedrövligt att barn och ungdomar placeras i HVB, när vi vet att endast 15 procent av hemmen klarar kvalitetskraven, och tillgodoser barnens rättigheter. Barn och ungdomar far illa idag, säger Carina Sándor (fp).

- Reglera i skollagen om en studieplan för varje placerat barn.

Många placerade barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Forskning visar att lyckade skolresultat är den faktor som har störst betydelse för barnets framtidsutsikter. Vi föreslår att hemkommunen ska vara skyldig att upprätta en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning.

- Reglera i hälso- och sjukvårdslagen om en hälsoplan för varje placerat barn.

Barnombudsmannen berättar i sin årsrapport 2011 att såväl socialtjänsten som hälsovården missar de familjehemsplacerade barnens och ungdomarnas hälsa. 15 procent av de placerade barnen har inte fått en eller flera av vaccinationerna som ingår i basprogrammet för alla barn. Vart femte barn har inte varit på någon fyraårskontroll. Bara hälften har fått sin syn testad vid fyra års ålder. Vi föreslår att hälso- och sjukvården ska vara skyldiga att upprätta en hälsoplan i samband med placeringen av ett barn, för att säkerställa att barnets hälsa följs.

- Om barnen och ungdomarna inte får den utbildning och de hälsokontroller de har rätt till, hamnar de efter redan i början av livet. Vi måste ta det politiska ansvaret för kommunens placerade barn, och säkerställa barnens och ungdomarnas rättigheter enligt lag och barnkonventionen, säger Carina Sándor (fp).

Folkpartiets rapport med förslag till förbättringar

Folkpartiets rapport släpps idag den 3 maj 2011 i nio av Sveriges 290 kommuner, där Skinnskatteberg är en av dem. Rapporten är framtagen utifrån diverse rapporter från forskare, myndigheter och utredningar, som alla har visat på allvarliga brister i den sociala barn- och ungdomsvården.

Förutom ovanstående, innehåller rapporten ytterligare förslag på förbättringar för våra barn och ungdomar, t.ex. att varje barn ska ha en egen socialsekreterare.

Alla förslag till förbättringar finns utförligare beskrivet i bifogad rapport.

Frågor och funderingar? Hör av er till

Carina Sándor, ordförande för Folkpartiet Liberalerna, Västmanland och Skinnskatteberg samt ledamot av Folkpartiets partistyrelse.

Tel. 070-303 21 92 alt. carina.sandor@folkpartiet.se.

  • Kommentarer(0)//blogg.carinasandor.se/#post51

Liberaler och demokrater för Europa

PressmeddelandeSkapad av Carina Sandor 17 nov, 2010 13:01
Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Västmanland 2010-11-16

Carina Sándor bland de bästa oppositionsledarna i Europa

Carina Sándor, gruppledare för Folkpartiet och Skinnskattebergs oppositionsledare, har blivit nominerad till ett pris för lokala oppositionsledare i Europa. Det är partigruppen ”Liberaler och demokrater för Europa” i EU-parlamentet som instiftat pris för lokala och regionala politiker i Europa inom ramen för EU:s Regionkommitté.

– Det känns givetvis fantastiskt roligt och samtidigt aningen overkligt. Jag känner mig otroligt hedrad, och vill verkligen tacka alla som har gjort detta möjligt, säger Carina Sándor.

Carina Sándor blev nominerad till priset för bästa insats i opposition. En jury har sedan valt ut en vinnare, andra- och tredje-plats och ett antal finalister. Carina Sándor kom bland de fyra finalisterna i kategorin. Finalisterna tilldelas ett diplom och inbjöds att delta vid prisutdelningen i Bryssel.

– Det är roligt att en lokal politiker från Västmanland och Skinnskatteberg har uppmärksammats på europeisk nivå för det lokala arbetet. Carina har gjort stora insatser för Folkpartiet både på lokal och riksnivå – hon väl värd denna utmärkelse, säger Sigge Synnergård, ordförande för Folkpartiet liberalerna Västmanland.  • Kommentarer(1)//blogg.carinasandor.se/#post48

Pressmeddelande 090303

PressmeddelandeSkapad av Carina Sandor 04 mar, 2009 14:00

PRESSMEDDELANDE 090303

Vänsterkoalitionen i Skinnskatteberg har via pressmeddelande deklarerat att de fortsätter kampen om makten. En kamp som de själva startade efter kommunfullmäktiges möte i november 2008.

Den utlösande faktorn var en 50-öring. Socialdemokraterna ville höja kommunalskatten med 50 öre från och med 2009, medan alliansen hävdade motsatsen, att det var fel att mitt under en djup lågkonjunktur kräva ytterligare pengar av invånarna. Dessutom hävdade alliansen att det redan finns pengar i kommunen och det handlar mer om hur pengarna används. Skiljaktigheten utgjorde 2 % av en finansiering av en budget som omsätter ca 200 mkr.

Vi inom alliansen finner det omöjligt att fortsätta i den situation som råder, inte minst för Skinnskattebergs kommun. Vi tar vårt ansvar och kliver av våra ordförandeposter. Inte för vänsterkoalitionens skull, utan för kommunens skull. Vi hävdar fortfarande att det bästa för kommunen vore att ha ett styre med Carina Sándor (fp) som kommunstyrelsens ordförande. Hon har visat att med hennes ledarskap går det att vända en kommuns ekonomi, trots åratal av tillbakagång och minusreslutat.

Situationen är ohållbar. Vänsterkoalitionen omöjliggör ett gott arbete från alliansens sida. Av pressmeddelandet från vänsterkoalitionen framgår att den nya majoritetens nästa steg är att

- överklaga länsrättens beslut om verkställighetsförbud, inhibition,

- lägga beslag på ordförandeskapen i Utbildnings- och kulturutskottet, Vård- och omsorgsutskottet samt tekniska utskottet, vilket innebär att alliansen tappar länken mellan utskotten och kommunstyrelsen, vilket medför ett omöjligt uppdrag för Carina Sándor (fp) som kommunstyrelsens ordförande,

- avsätta Carina Sándor (fp) som ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott, ett ordförandeskap som alltid innehafts av kommunstyrelsens ordförande. Arbetsutskottet utgör det politiskt strategiska organet och utgör även kommunens budgetberedning,

Slutsatsen blir att denna maktkamp kommer fortsätta i det oändliga om inte någon sätter stopp och släpper på prestigen. Den har redan kostat kommunen alldeles för mycket tid och pengar. Vi inom alliansen tror fortfarande att vänsterkoaltionens maktövertagande är olagligt och väntar med spänning på länsrättens dom.

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut än juridiken. Ambitionen var att få fortsätta det arbete som vi påbörjat under de två första åren av innevarande mandatperiod, men vänsterkoalitionen omöjliggör detta arbete och dessutom vill vi inte delta i en kamp som under processen gör alla till förlorare, framför allt Skinnskattebergs kommun. Vi lämnar alla ordförande- och vice ordförandeposter och återkommer vid valet 2010.

Vi önskar den nya majoriteten lycka till och hoppas att framtiden för kommunen blir lika ljus som den var under 2008!

Carina Sándor (fp), Ordf. Kommunstyrelsen

Rolf Andersson (c), Vice ordf. Kommunstyrelsen

Jan Lejon (fp), Ordf. Utbildnings- och kulturutskottet

Staffan Strid (m), Vice. ordf. Utbildnings- och kulturutskottet

Elisabeth Åberg (fp), Ordf. Vård- och omsorgsutskottet

Lena Alexandersson (c), Vice ordf. Vård- och omsorgsutskottet

Pernilla Danielsson (m), Ordf. Tekniska utskottet

Bo Öberg (m), Ordf. Miljö- och byggnadsnämnden

Ingemar Johansson (c), Vice ordf. Miljö- och byggnadsnämnden

Vanja Leneklint (fp), Ordf. Valberedningen

Johan Mallmin (m), Ordf. Valnämnden

Rolf Andersson (c), Vice ordf. Valnämnden

  • Kommentarer(0)//blogg.carinasandor.se/#post2